napisz  :  zaawansowane szukanie  :  statystyka  :  Directory  :  Linki  :  Polls  :  Calendar  
Plyta dynamiczna

GEOTECHNIKA
nadzory geotechniczne, plyta VSS, plyta dynamiczna

Witaj w Serwisie Plyta dynamiczna
Wednesday, January 18 2017 @ 04:59 PM CET

Nadzory geotechniczne / nadzór geotechniczny inwestycji. Obs?uga geotechniczna.

BADANIA GRUNTU POD BUDYNKI JEDNORODZINNE

P?YTA DYNAMICZNA


Prowadzimy pe?n? geotechniczn? obs?ug? inwestycji, w zakres której wchodzi:
 • badania pod?o?a gruntowego urz?dzeniami:
  - p?yt? VSS [aparat trzypunktowy, certyfikowany]
  - p?yt? dynamiczn?
  - sondami dynamicznymi DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT
 • wykonywanie otworów kontrolnych pod?o?a
 • badania laboratoryjne gruntów w zakresie:
  - wilgotno?? naturalna
  - analiza sitowa
  - analiza areometryczna
  - stopie? plastyczno?ci
  - k?t tarcia wewn?trznego
  - spójno??
  - edometryczny modu? ?ci?liwo?ci

  ekspertyzy geotechniczne i geologiczne, badania gruntu, badania pod przydomowe oczyszczalnie, dokumentacje geotechniczne, dokumentacje geologiczno-in?ynierskie, oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, badania p?yt? dynamiczn?, badania p?yt? vss, sondowania


  Firma ProGeo posiada ponad trzydziestoletnie do??wiadczenie w dzia?alno??ci w zakresie geologii in?ynierskiej, geotechniki, hydrogeologii i ochrony ??rodowiska. W tym czasie na terenie ca?ej Polski wykonali??my ponad 3 000 ró?nego rodzaju opracowa? - dokumentacji, opinii, operatów, ocen i innych. Posiadamy laboratorium do bada? gruntów oraz sprz?t techniczny do bada? polowych i wierce?. Pracownicy naszej firmy - absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiadaj? ministerialne uprawnienia pozwalaj?ce na wykonywanie zawodu i wzi?cie pe?nej odpowiedzialno??ci za w?a??ciwe wykonanie opracowa?. Siedziba firmy mie?ci si? w Nowym S?czu. Skomplikowane warunki geologiczno-in?ynierskie i hydrogeologiczne terenów górskich pozwoli?y nam na obycie si? z najtrudniejszymi zadaniami, jakie mo?na przedstawi? firmie o naszym profilu. Ponadto w trakcie wielu lat pracy, firma nasza wykona?a w?asne oprogramowanie do interpretacji, opracowywania i obróbki danych z bada? geologicznych i hydrogeologicznych, co niezwykle przy?piesza prace oraz wp?ywa na czytelno?? i estetyk? naszych opracowa?. Z naszych us?ug korzystaj? oprócz wielkich koncernów równie? ma?e firmy, indywidualni inwestorzy oraz wy?sze uczelnie i o??rodki naukowe. W celu uzyskania dok?adnych informacji o zakresie dzia?alno?ci firmy, prosimy o kontakt. Nasza dzia?alno?? obejmuje teren ca?ej Polski, jednak najcz??ciej wykonujemy opracowania na terenie województwa ma?oplskiego (powiaty: Nowy S?cz, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, Zakopane, Kraków, Jas?o, Krosno, Rzeszów, My??lenice, Brzesko, Bochnia, Chrzanów, D?browa, Olkusz, Proszowice, Miechów, Wieliczka) oraz podkarpackiego (powiaty: Brzozów, D?bica, Jaros?aw, Jas?o, Kolbuszowa, Krosno, Lesko, Le?ajsk, Lubaczów, ?a?cut, Le?ajsk, Nisko, Mielec, Przeworsk, Ropczyce, Przemy?l, Rzeszów, Sanok, Strzy?ów, Ustrzyki Dolne).
 •  Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 

  Welcome to Geeklog!

  Geeklog

  Welcome and let me be the first to congratulate you on installing Geeklog. Please take the time to read everything in the docs directory. Geeklog now has enhanced, user-based security. You should thoroughly understand how these work before you run a production Geeklog Site.